Aachen 1790 Meister Johann Jakob Orsbach

Aachen

Meister Johann Jakob Orsbach gestorben 1701 Meister seit 1678


BZ: Aachen. Becher um 1690.
MZ: (.X.) = Johann Jakob von Orsbach


Lit: Bemmann 1992, pg. 197.
Quelle: LEMPERTZ


http://www.lempertz-online.de/gldetpic.asp?v=k10264000101933518201
Buchstaeb ACH Wappen Tier Vogel Adler Aachen Nordrhein Westfalen Deutschland Johann Jakob Orsbach Meister Hausmarke